kapelanpolicji.pl
Przejdź do treści

2015 - Święto Policji BB

Święta i uroczystości

Wystąpienie Komendanta Miejskiego Policji
w Bielsku-Białej

w dniu 15 lipca 2015r.
podczas obchodów 96 rocznicy powstania Policji


Szanowni Państwo!
Dzisiejsza uroczystość jest szczególnie ważna dla środowiska policyjnego. Obchodzimy 96-tą rocznicę powstania polskiej Policji, a ściślej uchwalenia Ustawy o Policji Państwowej – aktu prawnego, który nadał współczesny kształt naszej formacji.
W imieniu własnym oraz Dowódcy Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji w Bielsku-Białej pragnę  gorąco powitać:
posłów i senatorów ziemi bielskiej, żywieckiej i cieszyńskiej
Serdecznie witam wicewojewodę śląskiego Pana Mirosława Szemlę
Szczególnie ciepło pragnę przywitać Zastępcę Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji młodszego inspektora Piotra Kucię.
Witam przedstawicieli duchowieństwa w osobach kapelanów policyjnych
Witam przedstawicieli władz samorządowych na czele z Prezydentem Miasta Bielska-Białej Panem  Jackiem Krywultem oraz Starostą Bielskim Panem  Andrzejem Płonką.
Witam byłych komendantów bielskiego garnizonu oraz  emerytów i rencistów policyjnych.
Serdecznie witam Naczelnika Zarządu Centralnego Biura Śledczego Policji w Katowicach mł.insp. Kamila Brachę oraz komendantów sąsiednich jednostek nadkom. Michała Łukasika i mł. Insp. Jacka Bąka
Witam przedstawicieli związków zawodowych działających w Policji a także przedstawicieli Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji IPA, Stowarzyszenia „Rodzina Katyńska” oraz Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939
Witam przedstawicieli sądu, prokuratury, zaprzyjaźnionych służb mundurowych, którzy na co dzień wraz z nami dbają o zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom miasta i powiatu bielskiego.
Witam przedstawicieli świata nauki, służby zdrowia, mediów oraz wszystkich organizacji współpracujących z nami.
Serdecznie witam wszystkich znakomitych gości, którzy zechcieli przyjąć zaproszenia, by to święto spędzić wraz z nami, a których nie wymieniłem z tytułu, imienia i nazwiska.
Witam kadrę kierowniczą oraz wszystkich, którzy dzisiejszego dnia zostaną awansowani, odznaczeni, wyróżnieni.
W sposób szczególnie ciepły i serdeczny Witam Was policjantki, policjanci, pracownicy cywilni oraz Wasze rodziny.


W tak szacownym gronie nasza uroczystość ma szczególny wymiar i znaczenie. Traktujemy to jako wyraz poparcia dla nas, ale także i zaufania. Bez tego trudno jest wyobrazić sobie naszą służbę, nasze skuteczne działanie. Działanie, dla którego dobrem najwyższym jest człowiek i jego bezpieczeństwo. Ta idea nas jednoczy i sprawia, że jesteśmy tu dzisiaj razem.

Szanowni Państwo, Szanowni Goście, policjanci i pracownicy Policji!
Obchodzimy w tym roku 96 rocznicę powołania do życia Policji Państwowej. Formacji, której zadaniem stało się utrzymanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w kraju. Ten szczególny dzień jest okazją do refleksji, zadumy i przemyśleń. Spojrzenia wstecz i podsumowań. Jest też okazją do podziękowań za sumienną służbę, do wyróżnień , odznaczeń i awansów na wyższe stopnie policyjne. Jest to również sposobność, aby spotkać się z Wami, szanowni Goście, w odmiennej niż na co dzień, świątecznej atmosferze i móc Wam serdecznie podziękować za wszystko co uczyniliście i czynicie, aby nas wesprzeć i wzmocnić w realizacji jakże ważnych ale i  szczytnych zadań.  
Dzisiejsze Święto jest uhonorowaniem tych wszystkich, którzy z zaangażowaniem, z narażeniem życia i zdrowia pełnią tę zaszczytną służbę. Wykonują swą codzienną, trudną pracę dla społeczeństwa, aby każdemu obywatelowi zapewnić spokój i bezpieczeństwo.
Święto Policji ustanowione na dzień 24 lipca, przypada w rocznicę uchwalenia przez Sejm Rzeczpospolitej Polskiej w roku 1919, historycznej ustawy o Policji Państwowej. Na jej mocy w odrodzonym państwie polskim powołana została formacja, która zgodnie z zapisem ustawowym była organem wykonawczym władz państwowych oraz samorządowych odpowiedzialnych za ochronę bezpieczeństwa, spokoju i porządku publicznego. Był to akt zasadniczego znaczenia dla służb bezpieczeństwa w niepodległym, odrodzonym państwie. Po raz pierwszy obchody naszego święta odbyły się w 1926 roku. Przerwały je tragiczne wydarzenia II wojny światowej.
Dopiero w 1996 roku, nawiązując do historycznych wydarzeń 1919 roku, ustanowiono Święto Policji. Środowisko policyjne czekało na taki gest i z pewnością jest tego warte.
Świętując musimy jednak pamiętać o trudnej drodze, jaką przeszła nasza formacja od momentu jej powołania przez odrodzone państwo polskie aż do dnia dzisiejszego. Nie sposób zapomnieć tragedii, których doświadczali funkcjonariusze w trakcie 96-letniej historii. Szczególnie w pamięci mamy tragiczną śmierć policjantów w Miednoje, Ostaszkowie i Katyniu. Nie możemy także zapomnieć o bohaterskim poświęceniu naszych kolegów, którzy w obronie bezpieczeństwa, porządku publicznego i honoru munduru złożyli dowód najwyższego poświęcenia dla ojczyzny – własne życie.
Pamiętajmy o historii naszej organizacji. O wysiłku, trudzie i zaangażowaniu wszystkich jej członków, wniesionym w budowę struktur policyjnych. Historia ta zobowiązuje nas policjantów do poszanowania tradycji i czerpania z niej inspiracji do codziennej służby. Zobowiązuje nas do troski o pielęgnowanie,  upowszechnianie i kultywowanie tej tradycji w świadomości własnej i społeczeństwa. Musimy w swych działaniach zawsze mieć w pamięci słowa Marszałka Józefa Piłsudskiego „Naród, który nie szanuje swej przeszłości nie zasługuje na szacunek teraźniejszości i nie ma prawa do przyszłości.” Powinniśmy kultywować ich tradycje, aby pozostawić przyszłym pokoleniom obraz silnej, efektywnej i przyjaznej społeczeństwu Policji.
Mimo wielu zmian ustrojowych i organizacyjnych naszej formacji,  niezmienne pozostało główne zadanie do jakiego została powołana a więc ochrona bezpieczeństwa, spokoju i porządku publicznego.
Następujący na przestrzeni lat rozwój cywilizacyjny wymusza również ciągłe zmiany w sposobie działania policji, które prowadzą do poszukiwania rozwiązań zbliżających nas do społeczeństwa, o którym jesteśmy zobowiązani pamiętać każdego dnia bo dla służby społeczeństwu zostaliśmy powołani.
Sir Robert Peel założyciel policji miejskiej w Londynie w 1829 roku twierdził :
„We wszystkich podejmowanych przez siebie działaniach policjanci zawsze winni wystrzegać zasady, że policja to społeczeństwo, a społeczeństwo to policja. Stróże prawa tworzą przy tym specyficzną grupę obywateli zawodowo dbających  o przestrzeganie zasad, których poszanowanie w imię dobra wspólnego jest zadaniem każdego z nas.”
Idea ta zyskuje dziś nowy wydźwięk i staje się receptą na bezpieczeństwo w świecie. Zastosowanie jej w działaniu daje dowody na to, że największe efekty w zwalczaniu przestępczości można osiągnąć dzięki współpracy obywateli z policją oraz poprzez przywracanie ładu i porządku w najbliższym otoczeniu.
Musimy pamiętać, że podjęta przez nas decyzja o wstąpieniu w szeregi Policji oznacza gotowość do pełnego identyfikowania się z naszą społeczną misją. Reagowania na każdy przejaw naruszenia prawa oraz konsekwentnego niesienia pomocy w zakresie ochrony bezpieczeństwa.
W ten uroczysty dzień życzę wszystkim policjantom i pracownikom Policji, abyśmy doświadczali wzrastającej aprobaty i wsparcia ze strony społeczeństwa dla naszych wysiłków, gdyż tylko z poparciem i zrozumieniem społecznym Policja może należycie funkcjonować w demokratycznym państwie.
Chciałbym w tym miejscu na ręce Pana Wicewojewody, Pana Starosty, Pan Prezydenta oraz przedstawicieli samorządów lokalnych złożyć szczególne podziękowania za wsparcie, jakie uzyskujemy na co dzień. Dzisiaj jest też okazja, aby podziękować innym podmiotom wspierającym nas i współpracującym z nami. Swym ciągłym działaniem i zaangażowaniem pomagacie mieszkańcom Bielska-Białej i powiatu bielskiego, a więc wszystkim tym, którzy pragną czuć się bezpiecznie.
Szczególne słowa podziękowania za codzienne wsparcie i współpracę kieruję na ręce Komendanta Straży Miejskiej Pana Mirosława Tronkowskiego.
Słowa uznania kieruję do wszystkich policjantów i pracowników Policji, którzy swą codzienną, rzetelną służbą i pracą bronią najwyższych wartości społecznych. To właśnie wasza codzienna, sumienna praca jest służbą w obronie wartości szczególnie cenionych przez społeczeństwo. Są nimi: spokój, poczucie bezpieczeństwa i poszanowanie prawa.  
Cieszę się, że mogę dowodzić taką jednostką i takimi policjantami. Za wasz trud, wysiłek  serdecznie dziękuję.
Życzę Wam sukcesów w służbie. Aby wasze działania znajdowały społeczne uznanie, cieszyły się szacunkiem obywateli i dawały coraz większe poczucie bezpieczeństwa. Życzę, abyście nadal dobrze wypełniali swoją służbę, szczególnie w sytuacjach trudnych. Wierzę, że potraficie odpowiedzialnie realizować nawet najtrudniejsze zadania, choć wiem, że często musicie działać pod presją czasu i błyskawicznie podejmować decyzje, od których zależy życie i zdrowie ludzi. Życzę także, byście ze strony społeczeństwa spotykali się tylko z życzliwością i pomocą. Życzę Wam zdrowia i powodzenia w życiu osobistym, aby spokój i harmonia domowego ogniska dawały wam wytchnienie po ciężkiej służbie.
Dziękuję rodzinom policyjnym za wyjątkowe  zrozumienie i cierpliwość jakie wykazujecie dla swoich bliskich, mimo codziennych uciążliwości wynikających z ich służby i pracy.
Chciałby również przekazać wyrazy szacunku i wdzięczności dla emerytów i rencistów policyjnych za ich dorobek i wkład w budowanie wizerunku Policji. Każdy z Was zaznaczył swój ślad w jej historii, ślad, który nigdy nie będzie zapomniany.
Słowa wdzięczności i podziękowania kieruję także dla naszych duszpasterzy. Za udzielanie wsparcia duchowego, za dobre słowa i modlitwę.
W końcu gorące słowa podziękowania chcę skierować do naszych przełożonych ze Śląskim Komendantem Wojewódzkim Policji nadinsp. Jarosławem Szymczykiem na czele, za sprawne kierowanie Policją śląskiego garnizonu. Za przychylność, wyrozumiałość ale także codzienne wsparcie naszych działań.
Niech mi będzie jednak wolno w sposób wyjątkowy i szczególny podziękować Panu mł. Insp. Piotrowi Kuci Zastępcy Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji za olbrzymi wysiłek jaki wkłada w zmianę oblicza Śląskiej Policji ale myślę tu w szczególności o garnizonie bielskim. Te wszystkie wyremontowane i nowo powstające obiekty wystarczą za wszystkie słowa opisujące Pana działania.
Panie Komendancie w imieniu własnym oraz wszystkich policjantów i pracowników Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej serdecznie za to wszystko dziękuję.
W tym miejscu pragnę podziękować Panu Bogusławowi Rudzińskiemu Prezesowi Bielskiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego oraz Panu Krzysztofowi Przeradzkiemu Prezesowi Zarządu Przedsiębiorstwa Wielobranżowego ADAMEX KP za wyjątkowo sprawnie prowadzone realizacje inwestycji w Bielsku-Białej i Czechowicach-Dziedzicach.
Serdeczne podziękowania składam również przedstawicielom mediów za życzliwość i sympatię okazywaną nam na co dzień.
Gratuluję serdecznie wszystkim mianowanym i wyróżnionym składając jednocześnie wszystkim Państwu życzenia wszelkiej pomyślności oraz spokoju dnia codziennego.
Wszystkim policjantom i pracownikom życzę, aby nasz patron św. Michał Archanioł otaczał Was codzienną opieką.
Dziękuję bardzo


Wróć do spisu treści