kapelanpolicji.pl
Przejdź do treści

Zasady Etyki 1999

Generalia

Zasady Etyki Zawodowej Policjanta

Policjant, służąc ludziom - powinien kierować się następującymi zasadami:

 • poszanowania godności i praw każdego człowieka;

 • lojalności wobec Rzeczypospolitej Polskiej i jej konstytucyjnych organów;

 • szacunku dla społeczeństwa - jego symboli, języka, zwyczajów i tradycji;

 • sumiennego i rzetelnego wypełniania obowiążków nałożonych przez prawo, a szczególnie bezwzględnego zwalczania przestępczości;

 • bezstronności, a zwłaszcza postępowania bez jakichkolwiek uprzedzeń rasowych i narodowościowych, politycznych bądź światopoglądowych;

 • stosowania siły oraz innych środków przymusu bezpośredniego ściśle w granicach wyznaczonych prawem i zgodnie z zasadami humarytanizmu;

 • uczciwości, szczególnie bezwzględnego wystrzegania się korupcji;

 • wykonywania wydanych przez przełożonych rozkazów i poleceń służbowych z wyjątkiem tych, które są sprzeczne z prawem;

 • Utrzymywania relacji służbowych w duchu wzajemnego poszanowania;

 • zachowania w dyskrecji informacji mogących zaszkodzić dobru służby lub dobremu imieniu innych osób;

 • życzliwej pomocy wszystkim ty, któłrzy jej potrzebują z racji przyrodzonej godności lub przysługujących im praw.

Decyzja nr 121/99 Komendanta Głónego Policji z 14 lipca 1999 roku

Wróć do spisu treści